Bine ati venit pe site-ul comunei Bahna!

Comuna Bahna este situată în partea de sud-est a județului Neamț, zonă limitrofă cu județul Bacău prin vecinătatea satelor Galbeni și Cârligi din comuna Filipești, iar spre Est, tot din comuna Filipești, satele: Oniscani și Harlești. La Vest, comuna Racova, Bacău. La Nord, comuna Moldoveni, satul Hociungi, la nord-vest, comuna Romani, satul Siliște, Neamț.

Știri & noutăți

Vezi toate noutățile
Anunt important

Anunt important

NR. 2307 DIN 20.09.2021

A N U N T

PRIMARIA COMUNEI BAHNA organizeaza concurs pentru de recrutare pentru ocuparea functiri publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bahna:
CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT DIN CADRUL COMPARTIMENULUI "URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI"
DATA, ORA SI LOCUL DESFASURARII CONCURSULUI

 Proba scrisa - 29.10.2021 ora 10.00 la sediul Primariei com. Bahna,
DOSARUL DE INSCRIERE
- se depune la sediul Primariei com. Bahna pana la data de 18.10.2021 inclusiv.
- trebuie sa conțina in mod obligatoriu urmatoarele documente :
 Formular de inscriere la concurs afisat pe site-ul primariei,
 Copia actului de identitate,
 Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,
 Copia carnetului de munca sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice,
 Cazierul judiciar,
 Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medical de familie al candidatului sau de alta unitate sanitara abilitata,
 Declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste faptul ca nu a desfasurat activitati de politie politica dupa modelul afisat pe site-ul primariei,
 Declaratie pe propria raspundere care sa ateste faptul ca nu a fost destitutit/a dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine in clar numarul, data si numele emitentului si caltatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale in vederea certificafii pentru conformitatecu originalul

CONDITII SPECIFICE:

• Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniile urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor.
• nu necesita vechime in specialitatea studiilor
• să îndeplinească condițiile pentru ocuparea unei funcții publice prevăzute la art. 465, alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 


BIBLIOGRAFIE :

1. Constituţia României, republicata
2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
4. Partea III si partea V titlul I şi II ale părţii a VI-a -din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ republicat cu modificarile si completarile ulterioare :
5. cap I-II-IV-VII din Legea 18/1991 privind fondul funciar ,cu completarile si modificarile ulterioare
6. Titlu I-II din Legea 7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare , republicatăsi modificata ulterior
7. Cap.I-III din Legea nr.50 / 1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor , republicată,modificată și completată;
8. Cap. I-III-IV din Legea nr.350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,modificată și completată
9. H.G.nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora , cu modificarile si completarile ulterioare;

TEMATICA
 Reglementări privind funcția publică;
 Reglementări privind administrația publică;
 Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare;
 Reglementari privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati;
 Reglementari privind resursele umane în administrația publică;
 Reglementări privind amenajarea teritoriului și urbanismului;
 Reglementări privind recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
 Reglementări privind modalitatea protejării monumentelor istorice;
 Reglementări privind cadastrul și publicitatea imobiliară;
 Reglementări privind calitatea în construcții;
 Reglementări privind autorizarea executării construcțiilor;
 Reglementări privind aprobarea regulamentului general de urbanism.

Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.


PRIMAR,                                             SECRETAR GENERAL UAT,
PATRASCU GHEORGHE                        CĂPRIOARĂ SOFICA

 

 

 

Mesaj de condoleante

Mesaj de condoleante

Sincere condoleanţe familiilor îndurerate.
In acest univers al tristeţii ne rămân stelele amintirilor, care să ne aline durerea.
Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să mângâie sufletele celor rămaşi nemângâiaţi de tragica despărţire.

Odihnească-se în pace!

 

Anunt important

Anunt important

Vă comunicăm ca în luna mai 2021, colectarea deșeurilor reciclabile în comuna Bahna se va face de doua ori pe luna, în zilele de Luni 10 și 24 mai.


PRIMAR,
PATRAȘCU GHEORGHE

 

Notificare

Notificare

In conformitate cu prevederile legii 24 din 2007, intretinerea, conservarea si administrarea spatiilor verzi apartinatoare localitatilor este atributul proprietarilor.

 

Avand in vedere faptul ca existenta arborilor, arbustilor si pomilor fructiferi sub reteaua de distributie de energie electrica, provoaca scurtcircuite electrice si intreruperea curentului electric, va aducem la cunostinta ca potrivit legii 24 din 2007, aveti oblicatia sa indepartati aceasta masa vegetativa, cu alte cuvinte obligatia de taiere si toaletare va apartine.

 

In vederea indeplinirii celor mai sus mentionate, va putem acorda suport tehnic, impreuna cu DELGAZ GRID pentru intreruperea energiei alectrice pe durata executatii acestor lucrari, cat si punerea sub tensiune a liniei electrice dupa finalizarea lucrarilor.

 

Daca in termen de 10 zile lucratoare de la data instiintarii, nu ati efectuat aceste lucrari, ne vedem obligati noi ca UAT  sa intervenim, iar masa lemnoasa rezultata v-a intra in posesia UAT-ului.

 

Primar,

PATRASCU GHEORGE

Anunt important

Anunt important

Incepand cu data de 1 martie 2021, colectarea deseurilor se face din casa in casa astfel:

-Deseurile reziduale se vor ridica in fiecare zi de joi

-Deseurile reciclabile se vor ridica o data pe luna, in fiecare a 3-a zi de luni din luna respctiva.

 

Deseuri reciclabile care se pot colecta:

  • PLASTIC


--RECIPIENTE DE PLASTIC PENTRU BĂUTURI-PET
--RECIPIENTE DE PLASTIC PT. DETERGENȚI, COSMETICE SAU LACTATE-BIDOANE
--LĂZI DIN PLASTIC
--PUNGI ȘI SACOSE DIN PLASTIC
--FOLIE DE AMBALAJ
--DOZE DE BĂUTURI
--CUTII DE CONSERVE

 

OBS. DEȘEURILE MENȚIONATE MAI SUS TREBUIE SĂ FIE CURATE

 

  • METAL HÂRTIE

--REVISTE, CĂRȚI, ZIARE, HÂRTIE TIPĂRITĂ,,CORESPONDENȚĂ,MACULATURĂ,
AMBALAJE DE HÂRTIE ȘI/SAU CARTON, CUTII DE CARTON DE AMBALAJE, CUTII DE LAPTE ȘI /SAU SUC

 

OBS. DEȘEURILE MENȚIONATE MAI SUS TREBUIE SĂ FIE NEUMEZITE

 

  • CARTON STICLĂ

--RECIPIENTE DIN STICLĂ PENTRU BĂUTURI-FĂRĂ CAPACE,
--BORCANE-FĂRĂ CAPACE
--DAMIGENE
--AMBALAJE DIN STICLĂ DE LA PRODUSE COSMETICE


OBS. DEȘEURILE MENȚIONATE MAI SUS TREBUIE SĂ FIE CURATE

 

 

Stimați concetățeni

{NUME_SITE}

În calitate de primar al comunei Bahna, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal.
Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi.
Mulţumesc în numele locuitorilor, vizitatorilor din ţară şi străinătate, pentru că aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veţi descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, să sperăm că vă vor îndemna să investiţi în comuna noastră, asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii publice locale deschise şi transparente.
Cu siguranţă în urma informaţiilor primite, veţi găsi măcar un lucru care vă va capta atenţia şi dorinţa de a cunoaşte pe viu frumuseţea unică a acestor meleaguri, oamenii prietenoşi, ospitalieri şi farmecul unei comune primitoare.


Cu stimă, PATRAȘCU GHEORGHE